Avís legal

AVÍS LEGAL

 
1. Informació legal y acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del servici de la web corporativa (d’ara en avant, la “Web Corporativa” o la “Web”) que CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN, S.A.D., (d’ara en avant, CD CASTELLÓN) pposa a disposició dels usuaris d’Internet. CD CASTELLÓ, amb domicili social en C/Huesca s/n (Baixos de l’Estadi Municipal Castalia) , 12004, Castelló de la plana (Espanya) , C.I.F. número A-12024725 està inscrita en el Registre Mercantil de Castelló, amb telèfon 964245600. Fax 964246400.

La utilització de la Web atribuïx la condició d’usuari de la Web (d’ara en avant, l’ “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en este Avís Legal. La prestació del servici de la Web té una duració limitada al moment en què l’Usuari es trobe connectat a la Web o a algun dels servicis que a través del mateix es faciliten. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es propose utilitzar la Web, ja que este i les seues condicions d’ús arreplegues en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Objecte.

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que poden realitzar els Usuaris de la Web corporativa de CD CASTELLÓN que actualment es troba en la URL www.cdcastellon.com, sense perjuí que certs servicis o continguts dins de la Web Corporativa se sotmeten a les seues pròpies condicions particulars, reglaments i instruccions que, si és el cas, substituïxen, complementen y/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servici corresponent.

3. Accés

L’accés i l’ús de la Web Corporativa, té caràcter gratuït per als Usuaris (excepte quant al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris) i no exigix el registre previ de l’usuari amb caràcter general. No obstant això, l’accés i ús de determinades informacions i servicis oferits a través de la Web Corporativa només poden fer-se previ registre de l’usuari. En cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i contrasenyes, tant l’identificador com la contrasenya pertanyeran exclusivament a la persona a qui se li concedixen. L’usuari haurà de mantindre davall la seua exclusiva responsabilitat tant l’identificador com la contrasenya en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de qualsevol tipus es deriven del trencament o revelació del secret.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la Web, entenent per estos a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, programari, enllaços i la resta de continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic, codis font, estructures de navegació i la resta de servicis o productes telemàtics integrats en la Web Corporativa (d’ara en avant, els “Continguts”) són propietat exclusiva de CD CASTELLÓ o de tercers, sense que puga entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resulten estrictament necessaris per a l’ús del la Web, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat intel·lectual o industrial, quedant expressament prohibida la reproducció total o parcial dels mateixos, la seua comunicació pública, distribució o qualsevol forma d’explotació, excepte consentiment expresse i per escrit per part de CD CASTELLÓN. L’usuari es compromet a utilitzar la dita informació i servicis exclusivament per a les seues pròpies necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels servicis a què té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització de la Web Corporativa llevat que haja obtingut consentiment expresse de CD CASTELLÓN. L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats de la Web Corporativa per a realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per a intentar atraure als usuaris cap a altres servicis competidors.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CD CASTELLÓN o tercers, i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial, sense que puga entendre’s que l’accés a la Web atribuïsca cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials y/o signes distintius.

5. Condicions generals d’ús

5.1 General
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la Web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de CD CASTELLÓN o enfront de tercers, de qualssevol danys o perjuís que poguera causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació. CD CASTELLÓN es reserva el dret de bloquejar l’accés dels usuaris que facen un ús de la Web contrari a la Llei o a les condicions del present Avís Legal, podent anul·lar o bloquejar, si és el cas, l’identificador i contrasenya dels usuaris registrats. Queda expressament prohibit l’ús de la Web amb usos lesius de béns o interessos de CD CASTELLÓN o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguen, danyen o inutilitzen les xarxes, servidors i la resta d’equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de CD CASTELLÓN o de tercers.

5.2 Continguts
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que si és el cas pogueren ser aplicat de conformitat amb el que disposa la clàusula 2. Amb caràcter merament enunciatiu, l’usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstindre’s de:

– Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per CD CASTELLÓN o per qui ostente la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.

– Reproduir, copiar per a ús privat els Continguts que poden ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seua comunicació pública o posada a disposició de tercers quan estos actes impliquen necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.

– Extraure y/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que CD CASTELLÓN pose a disposició dels usuaris

5.3 Formularis d’arreplega de dades
Sense perjuí del que disposa la clàusula 7 del present Avís Legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des de la Web i que pogueren resultar aplicables en cada moment, la utilització de certs servicis o sol·licituds dirigits a CD CASTELLÓ estan condicionats al previ ompliment del registre d’usuari.

Tota la informació que facilite l’usuari a través dels formularis de la Web als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A estos efectes, l’usuari garantix l’autenticitat de totes aquelles dades que comunique i mantindrà la informació facilitada a CD CASTELLÓN perfectament actualitzada de manera que responga, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas serà l’usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze i dels perjuís que cause a CD CASTELLÓN o a tercers per la informació que facilite.

5.4 Introducció d’enllaços a la Web.
L’usuari d’internet que vullga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines web a la Web haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei:

– L’enllaç podrà vincular a qualsevol pàgina web- a excepció d’aquelles que incorporen dades personals, bases de dades o una altra informació sotmesa a LOPD però no podrà reproduir-la de totes maneres (online enllaços, còpia dels textos, gràfics, etc.)

– Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquen a la Web o permeten la visualització dels Continguts a través de direccions d’internet diferents de les de la Web i, en tot cas, quan es visualitzen conjuntament amb continguts aliens a la Web de forma que:

(I) produïsca, o puga produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servici o Continguts;
(II) supose un acte de comparació o imitació desleal;
(III) servisca per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi del CD CASTELLÓN;
(IV) de qualsevol altra forma resulte prohibit per la legislació vigent.

– No es realitzaran des de la pàgina que introduïx l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre CD CASTELLÓN, els seus socis, empleats o clients sobre la qualitat dels servicis que presta.

– En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubique l’enllaç que CD CASTELLÓN ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els servicis del remitent.

– Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de CD CASTELLÓN, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per CD CASTELLÓN i sempre que es permeta, en estos casos, un enllaç directe amb la Web en la forma establida en esta clàusula.

– La pàgina que establisca haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que:
(I) siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.);
(II) induïsquen o puguen induir en l’usuari la falsa concepció que CD CASTELLÓN subscriu, protegix, s’adherix o que de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;
(III) resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat de CD CASTELLÓN en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

6. Exclusió de responsabilitat

6.1 De la informació
L’accés a la Web no implica l’obligació per part de CD CASTELLÓN de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustividad i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. Els continguts d’esta Web són de caràcter general pel que la dita informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals per part de l’usuari. CD CASTELLÓN no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la Web ni dels danys i perjuís produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguen com a únic fonament la informació obtinguda en la Web.

6.2 De la qualitat del servici
L’accés a la Web no implica l’obligació per part de CD CASTELLÓN de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

CD CASTELLÓN no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servici de la Web.

6.3 De la disponibilidad del servicio.
L’accés a la Web requerix de servicis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la finalitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a CD CASTELLÓN. Per consegüent, els servicis proveïts a través de la Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servici de la Web.

CD CASTELLÓN no es responsabilitza dels danys o perjuís de qualsevol tipus produïts en l’usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servici de la Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

CD CASTELLÓN podrà realitzar les modificacions que estime convenients en la Web, podent incloure servicis i continguts addicionals als actuals o, si és el cas, suprimir-los. CD CASTELLÓN podrà modificar la Web Corporativa quan considere oportú i podrà bloquejar l’accés a tots o part dels usuaris de la mateixa per a procedir a realitzar modificacions o les reparacions que considere necessàries en qualsevol moment. En cap cas, CD CASTELLÓN serà responsable de l’inadequat funcionament del sistema si això obeïx a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari o a la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servici.

6.4 Dels continguts i servicis enllaçats a través de la Web
El servici d’accés a la Web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i inclús instruments de busca que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara en avant, “LLocs Enllaçats”) . En aqustos casos, CD CASTELLÓN actua com a prestador de servicis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i servicis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura que tinga coneixement efectiu de la il·licitud i no haja desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari considere que hi ha un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li’l a CD CASTELLÓN d’acord amb el procediment i els efectes establits en la clàusula 8, sense que en cap cas esta comunicació comporte l’obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats deu de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de CD CASTELLÓN amb les manifestacions, continguts o servicis proveïts.

CD CASTELLÓN no coneix els continguts i servicis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels continguts y/o servicis dels Llocs Enllaçats ni de qualsevol altre dany que no siga directament imputable a CD CASTELLÓN.

7. Protecció de dades personals.

Los datos recabados a través de formularios de recogida de datos de la Web será incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal del que es responsable CD CASTELLÓN.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante, “la LOPD”), el abonado y/o usuario (en adelante, “el cliente”) presta su consentimiento para que sus datos personales se incorporen a los ficheros, automatizados o no, propiedad de CD CASTELLÓN, que tienen como finalidad la gestión de los clientes, premiar su fidelidad y mantenerlos informados por cualquier medio (electrónico o no) de todas las ofertas de productos y/o servicios, y/o promociones incluyendo el análisis y la formación de perfiles y, en general, la realización de acciones comerciales, de promoción y/o marketing relacionadas con las actividades propias del objeto social de CD CASTELLÓN, así como con el deporte, ocio, salud, bienestar, proveedores de transporte, seguros, servicios inmobiliarios, publicidad y la prestación de servicios de valor añadido.
El cliente tiene derecho a acceder al fichero que contiene sus datos de carácter personal, de cuyo tratamiento es responsable CD CASTELLÓN, a fin de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo postal ordinario dirigido a CLUB DEPORTIVO CASTELLÓN, S.A.D., C/Huesca s/n (Bajos del Estadio Municipal Castalia, 12004 Castellón de la plana, Asunto: LOPD, aportando fotocopia del DNI, solicitud que se realiza, indicación del domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma. Para su mayor comodidad, podrá igualmente obtener información para el ejercicio de estos derechos telefónicamente, a través del número que se indica en el apartado 1 de este Aviso Legal.
Asimismo, CD CASTELLÓN cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. A estos efectos, le rogamos que nos comunique inmediatamente cualquier modificación de sus Datos a fin de que la información contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores.
En los formularios de recogida de datos, los campos obligatorios vendrán señalados, específicamente, por lo que en caso de que el usuario no facilite los datos correspondientes, CD CASTELLÓN podrá a su sola discreción denegar el correspondiente servicio.
CD CASTELLÓN adopta los niveles de seguridad requeridos por la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante lo anterior, la seguridad técnica en un medio como Internet no es inexpugnable y pueden existir filtraciones por actuaciones dolosas de terceros.
CD CASTELLÓN podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio de la Web. Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. En definitiva, las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal.
Las cookies no pueden leer los archivos cookies creados por otros proveedores.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de los archivos cookie o se advierta del momento en que eso ocurre. La Web es accesible sin que estén activadas las opciones referentes a los archivos cookie, si bien pueden impedir el correcto funcionamiento de mecanismos de seguridad para servicios excluidos o determinados servicios que requieren de mayor seguridad. Por norma general, la finalidad de los archivos cookie de la Web es la de facilitar la navegación del usuario.

8. Comunicació de carácter il·lícit i inadequat.

En el cas que l’usuari o qualsevol altre usuari d’internet tinguera coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o dels quals servicis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb CD CASTELLÓN indicant els punts següents:

– Dades personals del comunicant: nom, direcció, número de telèfon i adreça de correu electrònic;

– Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;

– En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan siga persona diferent del comunicant;

– Així mateix, haurà d’aportar el títol que acredite la legitimació del titular dels drets i, si és el cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan siga persona diferent del comunicant;

– Declaració expressa de què la informació continguda en la reclamació és exacta. La recepció per part de CD CASTELLÓN de la comunicació prevista en esta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats y/o continguts pel comunicant.

9. Legislació

El present Avís Legal es regix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En primer lloc, gràcies per visitar la pàgina web del Club Esportiu Castelló, S.A.D.

A través d’este text t’explicarem com i per què utilitzem les teues dades de caràcter personal quan visites nostra web o contractes algun dels nostres servicis.

La nostra privacitat és un tema primordial per a nosaltres, i mai realitzarem un ús indegut de la informació personal que ens facilites. T’invitem a llegir detingudament esta Política de Privacitat abans de facilitar les teues dades personals en esta web. 

Advertència per als menors d’edat 

En el cas dels menors de catorze anys es requerix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seues dades personals.

En cap cas demanarem del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquestos.

Si eres menor de catorze anys i has accedit a este lloc web sense avisar als teus pares o tutors no has de registrar-te com a usuari.

La teua privacitat i els teus drets

En la nostra pàgina web es cuiden les dades personals dels usuaris. Pel que:

• Mai sol·licitem informació personal a menys que realment siga necessària per a prestar-te els servicis que ens requerisques.
• Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en el cas que conte amb la teua autorització expressa.
• Mai utilitzem les teues dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en esta política de privacitat.

Podrem canviar periòdicament esta política i, en este cas, publicarem els dits canvis en esta pàgina web. En el cas que els canvis siguen d’una major importància, ho notificarem de manera més destacada o sol·licitarem el seu consentiment, tal com especifica la llei.

Responsable del tratament de les teues dades personals.

 • Identitat del Responsable: Club Deportivo Castellón, S.A.D.
  • CIF: A-12024725
  • Direcció: C/Huesca s/n (Baixos del Estadi Municipal Castàlia), 12004, Castellón de la plana
  • Telèfon: 964245600
  • Mail: administracion@cdcastellon.com
  • Inscrita en el Registro Mercantil de Castellón.

A l’efecte del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, les dades personals que ens envies a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la Web y Suscriptors”.

Principis aplicables a la informació de caràcter personal

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis tal com disposa el nou reglament europeu de protecció de dades de caràcter personal:
• Principi de licitud, lleialtat y transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teues dades de caràcter personal.
• Principi de minimizació de les dades: Asoles et sol·licitarem les dades necessàries en relació amb els fins per als que els sol·licitem.
• Principi de limitació del plaç de conservació: Únicament conservarem i tractarem les teues dades mentres seguisquen actius els fins per als que els demanem, mentres no sol·licites la seua supressió i, en tot cas, fins al venciment dels terminis legalment establits.
• Principi de integritat i confidencialitat: Tratarem les teues dades de caràcter personal de manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades de caràcter personal i es garantisca la seua confidencialitat.

De quina manera s’obtenen les dades personals en esta pàgina web?

 • Formulari de contactes
  • Formulari de suscripció
  • Formulari de venta

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Per a la seua major comoditat, podrà exercir els drets abans mencionats dirigint-se a Club Esportiu Castelló, S.A.D. en la direcció C/Huesca s/n (Baixos de l’Estadi Municipal Castalia) , 12004, Castelló de la plana o bé a la nostra adreça de correu electrònic: administracion\@cdcastellon.com.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concernixen infringix el Reglament.

Legitimació per al tractament de les teues dades

La base legal per al tractament de les teues dades es el consentiment.

L’oferta comercial de productes i servicis està basada en el consentiment que se li sol·licitem, sense que en cap cas la retirada d’este consentiment condicione l’execució del contracte de subscripció.

Navegació

Al navegar per www.cdcastellon.com es poden arreplegar dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament) , un registre de com s’utilitzen els servicis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatius estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de servicis de tercers.

Utilitzem esta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de dades que remetes a www.cdcastellon.com exonerant al Club Esportiu Castelló, S.A.D. de qualsevol responsabilitat respecte d’això. Els usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de subscripció

Canvis en la Política de Privacitat

El Club Deportivo Castellón, S.A.D. es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, el Club Deportivo Castellón, S.A.D. anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Correus Comercials

D’acord amb la LSSI, el Club Deportivo Castellón, S.A.D. no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats expressament per l’usuari. Per tant, en tots els formularis que es troben en la web l’usuari té la possibilitat de prestar el seu consentiment expresse per a rebre informació comercial, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Dubtes o consultes sobre esta Política i els teus Drets

Si tens algun dubte, pregunta o comentari sobre esta Política de Privacitat, o si tens algun dubte sobre la forma en què s’ha pogut gestionar alguna de la informació personal que ens has facilitat, pots contactar-nos per correu postal en la direcció que vos indiquem al principi d’esta Política de Privacitat i la següent adreça de correu electrònic: administracion@cdcastellon.com.